Contact

Vrij toegankelijk

Koinonia is een vrij toegankelijke studievereniging die open staat voor iedereen, van wat ‘staat of conditie hij of zij ook zij’. De bijeenkomsten worden door jongeren en ouderen van alle leeftijden bezocht. De studievereniging is een zelfstandige vereniging. Ze gaat niet uit van een kerk of kerkelijke gemeente. De grondslag van de vereniging is Gods heilig en onfeilbaar Woord en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften: de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de Heidelbergse Catechismus, de Confessio Belgica (NGB) en de Dordtse Leerregels.

De vereniging kent geen leden en er is geen sprake van lidmaatschap. Bezoekers betalen daarom ook geen contributie en evenmin entreegeld. Wel wordt er tijdens elke bijeenkomst, direct voor de pauze, gecollecteerd met het oog op de kosten van zaalhuur, sprekers, advertenties en catering. Om u een idee te geven: de kosten komen per bijeenkomst neer op € 7,50 tot € 10,00 per bezoeker.

Tijd

We komen in principe elke eerste zaterdagmiddag van de maand bij elkaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Om redenen kan soms van die eerste zaterdag afgeweken worden en wordt het de tweede, en als het niet anders kan, de derde zaterdag van de maand. Zie voor de data de pagina Activiteiten. Voor alle activiteiten geldt: “indien de Heere wil, en wij leven, zo zullen wij dit of dat doen” (Jacobus 4:15). We beginnen om 14.00 uur en koffie of thee staan klaar om 13.30 uur.

Plaats

We komen bij elkaar in verenigingsgebouw ‘De Open Deur’ van de Hervormde gemeente Lienden. Adres: Papestraat 3, 4033 ED Lienden. Het gebouw staat direct achter de mooie witte Nederlandse Hervormde Kerk.

In verband met corona komen we tijdelijk bij elkaar in de kerk van de Hervormde gemeente Lienden, Papestraat 1, 4033 ED Lienden.

Beschikbaarheid lezingen

U wilt een lezing nog eens naluisteren? Een audio- of geluidsbestand (mp3-bestand) van een lezing kan naar u gemaild worden via www.wetransfer.com. Een lezing kan ook op CD aan u geleverd worden. U krijgt dan 2 CD’s: een CD met de lezing en een CD met de vragenbeantwoording ná de lezing. De kosten zijn: voor een audio- of geluidsbestand € 5,00; voor 2 CD's € 9,00 exclusief (eventuele) portokosten.

Aan het verstrekken van een audio-versie en/of CD van een lezing zijn voorwaarden verbonden. Een audio-versie van een lezing wordt alleen beschikbaar gesteld als de spreker daarvoor toestemming gegeven heeft. Als een spreker géén toestemming geeft, wordt de lezing ook niet 'geleverd'.

Een audio-versie van een lezing wordt verder alleen verstrekt aan bezoekers van Koinonia of aan bezoekers die de betreffende lezing hebben bijgewoond. En tenslotte krijgt u een audiobestand en/of de CD’s van een lezing ook uitsluitend voor eigen gebruik. Verdere verspreiding van een audiobestand van de lezing per mail of via het dupliceren van de CD’s, is in verband met auteursrechten en copyrights niet toegestaan.

Contact

Zie voor de contactgegevens de voettekst onderaan elke pagina. U kunt uw vragen ook naar ons mailen via onderstaand contactformulier. Door onderstaand contact-formulier in te vullen geeft u ons toestemming om de door u ingevulde gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen.

VRAGEN? Mail ze via
onderstaand contactformulier

Bedankt voor uw bericht!
Er is iets misgegaan met het verzenden. Probeer nogmaals